Zawody II i III stopnia

Zasady organizacji zawodów II i III stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów w roku szkolnym 2019/2020

Ze względu na zmianę formy zawodów II stopnia związaną z trwającą pandemią, dokument ten nie jest już aktualny.

 1. Zawody II i III stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu jednej czterogodzinnej sesji.
 2. Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest godzinną sesją próbną umożliwiającą uczestnikom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są wliczane do klasyfikacji.
 3. Każdy uczestnik zawodów II i III stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej.
 4. W czasie rozwiązywania zadań konkursowych każdy Uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z systemem Linux. Uczestnikom wolno korzystać wyłącznie ze sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez organizatora. Stanowiska są przydzielane losowo.
 5. Komisja Regulaminowa powołana przez Centrum Lokalne lub Komitet Główny czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu Olimpiady i Zasad Organizacji Zawodów.
 6. Zawody II i III stopnia są przeprowadzane za pomocą Systemu Informatycznego Olimpiady (SIO).
 7. Przed rozpoczęciem sesji próbnej uczestnicy mogą sprawdzić kompletność oprogramowania i poprawność konfiguracji sprzętu. Wszystkie zauważone braki powinny zostać usunięte. Na zakończenie tej sesji każdy Uczestnik jest zobowiązany podpisać druk akceptacji stanowiska.
 8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów termin zakończenia pracy przez uczestnika zostaje przedłużony o taki czas, jaki był niezbędny do usunięcia awarii. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującym członkom Komisji Regulaminowej.
 9. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie przy sobie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych. W trakcie zawodów dostęp do Internetu jest ograniczony jedynie do stron potrzebnych do organizacji zawodów.
 10. Podczas każdej sesji:
  1. w trakcie pierwszej godziny nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni więcej niż godzinę nie będą w tym dniu dopuszczeni do zawodów;
  2. uczestnik może zadawać pytania dotyczące treści zadań, bądź pytania techniczne, poprzez SIO;
  3. w SIO umieszczane będą publiczne odpowiedzi na pytania Uczestników. Odpowiedzi te mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów, więc wszyscy uczestnicy zawodów proszeni są o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami;
  4. jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami Jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny;
  5. komunikowanie się z innymi Uczestnikami, w szczególności ustnie, telefonicznie lub poprzez sieć, w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji;
  6. każdy Uczestnik ma prawo tworzyć kopie zapasowe w sposób opisany w dokumencie Wybrane polecenia;
  7. każdy Uczestnik powinien umieścić ostateczne rozwiązania zadań w SIO, za pomocą przeglądarki lub za pomocą skryptu do wysyłania rozwiązań submit. Skrypt submit działa także w przypadku awarii sieci, wówczas rozwiązanie zostaje automatycznie dostarczone do SIO, gdy komputer odzyska łączność z siecią. Tylko zgłoszone w podany powyżej sposób rozwiązania zostaną ocenione;
  8. po zgłoszeniu rozwiązania każdego z zadań SIO dokona wstępnego sprawdzenia i udostępni jego wyniki Uczestnikowi. Wstępne sprawdzenie polega na uruchomieniu programu Uczestnika na testach przykładowych, z tym że wyniki sprawdzenia tych testów nie liczą się do końcowej klasyfikacji. Te same testy przykładowe są używane do wstępnego sprawdzenia za pomocą skryptu do weryfikacji rozwiązań na komputerze Uczestnika, tzw. skryptu ocen.
  9. rozwiązanie każdego zadania można zgłosić co najwyżej 25 razy;
  10. podczas zawodów III stopnia Uczestnicy będą mogli poznać wynik punktowy swoich zgłoszeń zaraz po tym, jak ich programy zostaną ocenione przez system. Opcja ta może nie być dostępna w przypadku dużego obciążenia systemu, w szczególności pod sam koniec zawodów.
 11. Podczas zawodów II stopnia oceniane jest jedynie najpóźniejsze rozwiązanie, którego sprawdzanie nie zakończyło się błędem kompilacji. Podczas zawodów III stopnia wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania.
 12. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z jurora niezaangażowanego w daną kwestię i wyznaczonego członka Komitetu Głównego lub przewodniczącego danego komitetu okręgowego podczas zawodów II stopnia. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika, Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Głównego.
 13. Reklamacje:
  1. Uczestnik może złożyć reklamację przed opuszczeniem sali zawodów za pośrednictwem dyżurującego na sali członka Komisji Regulaminowej;
  2. po zakończeniu zawodów II stopnia, najpóźniej od niedzieli 15 marca 2020 roku od godz. 20.00 do wtorku 17 marca 2020 roku do godz. 23.59 poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się z oceną swoich rozwiązań i składać reklamacje;
  3. po zakończeniu zawodów III stopnia każdy Uczestnik będzie mógł się zapoznać z pełną oceną swoich rozwiązań i składać reklamacje w wyznaczonym czasie w dniu zawodów;
  4. reklamacje dotyczące doboru testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny nie będą uwzględniane;
  5. awaria sieci lokalnej, dostępu do wysyłania rozwiązań przez SIO, wydruków lub kopii zapasowych nie może być podstawą do reklamacji.