Regulamin

Olimpiada Informatyczna Juniorów, zwana dalej Olimpiadą, jest olimpiadą przedmiotową organizowaną przez Komitet Główny Olimpiady w imieniu Fundacji Rozwoju Informatyki. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, poz. 125 z późniejszymi zmianami). Działania Olimpiady są finansowane zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Informatyki. Komitet Główny Olimpiady zabiega również o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

Cele Olimpiady:

 • stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów informatyką, rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół w kształceniu młodzieży uzdolnionej,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
 • wyłanianie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics) i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

Cele Olimpiady są osiągane poprzez:

 • organizację olimpiady przedmiotowej z informatyki dla uczniów szkół podstawowych,
 • organizację pod patronatem Olimpiady kół i warsztatów dla uczestników i przygotowujących się do Olimpiady uczniów,
 • przygotowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie i ich nauczycieli.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 21/1. Organizator prowadzi działania związane z Olimpiadą poprzez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów, mieszczący się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73, tel. 22 626 83 90, fax 22 626 92 50, email: olimpiada@oij.edu.pl, strona internetowa: https://oij.edu.pl.

 2. W organizacji Olimpiady, Organizator współdziała z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, a także z innymi środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi oraz szkołami działającymi na rzecz edukacji informatycznej.

 3. Zadaniem Organizatora jest:

 • przygotowanie zadań konkursowych na poszczególne stopnie Olimpiady, zwane też etapami Olimpiady,
 • realizacja zawodów Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i zasad organizacji zawodów,
 • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz zadań, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych),
 • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów,
 • organizacja działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.
 1. Komitet Główny Olimpiady w imieniu Organizatora ma prawo do:
 • anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,
 • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin lub zasady organizacji zawodów Olimpiady,
 • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
 • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,
 • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. uczelniami, szkołami, sponsorami).
 1. Organizator ma prawo do bieżącej kontroli zgodności działań Komitetu Głównego z przepisami prawa.

 2. Komitet Główny Olimpiady w imieniu Organizatora ma obowiązek:

 • opracowywania szczegółowych Zasad Organizacji Zawodów, które są ogłaszane przed ogłoszeniem zadań zawodów I stopnia Olimpiady,
 • wyboru zadań na zawody wszystkich stopni Olimpiady,
 • udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady,
 • zatwierdzania list rankingowych oraz list laureatów i wyróżnionych uczestników,
 • ustalania składu reprezentacji na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics) i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

§ 2 Struktura organizacyjna Olimpiady

 1. Struktura organizacyjna
  Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów, zwany dalej Komitetem Głównym. Za organizację zawodów II stopnia odpowiadają komisje zawodów w Centrach Lokalnych powołane w tym celu przez Komitet Główny.
 2. Komitet Główny
  1. Komitet Główny – dalej w tym punkcie zwany Komitetem - jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Komitet składa corocznie Organizatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów.
  2. Komitet wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz naukowy, kierownik Jury i koordynator Olimpiady.
  3. Prezydium podejmuje decyzje w nagłych sprawach pomiędzy posiedzeniami Komitetu.
  4. Komitet dokonuje zmian w swoim składzie za zgodą Organizatora.
  5. Komitet powołuje i rozwiązuje komisje zawodów w Centrach Lokalnych.
  6. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych przy udziale przynajmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
  7. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treści zadań Olimpiady, są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
  8. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.
  9. Decyzje Komitetu we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
  10. Komitet dysponuje funduszem Olimpiady za zgodą Organizatora i za pośrednictwem koordynatora Olimpiady.
  11. Komitet przyjmuje plan finansowy Olimpiady na przyszły rok na ostatnim posiedzeniu w roku poprzedzającym.
  12. Komitet przyjmuje sprawozdanie finansowe z przebiegu Olimpiady przed końcem roku kalendarzowego według stanu z 1 grudnia.
  13. Komitet przyznaje uprawnienia i ewentualne inne nagrody wyróżniającym się uczestnikom Olimpiady.
  14. Komitet ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Ośrodek wspiera Komitet we wszystkich działaniach organizacyjnych.
  15. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia - wiceprzewodniczący.
  16. Przewodniczący Komitetu:
   • czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
   • zwołuje posiedzenia Komitetu,
   • przewodniczy tym posiedzeniom,
   • reprezentuje Komitet na zewnątrz,
   • czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami.
  17. Komitet Główny przyjął następujący tryb opracowywania zadań olimpijskich:
   • Autor zgłasza do sekretarza naukowego Olimpiady propozycję zadania, które powinno być oryginalne.
   • Zgłoszona propozycja zadania jest opiniowana, redagowana, opracowywana wraz z zestawem testów, a opracowania podlegają niezależnej weryfikacji. Zadanie, które uzyska negatywną opinię, może zostać odrzucone lub skierowane do ponownego opracowania.
   • Wyboru zestawu zadań na zawody dokonuje Komitet Główny, spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię.
   • Osoby biorące udział w procesie przygotowania zadań są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy do czasu ich wykorzystania w zawodach lub ostatecznego odrzucenia.
  18. Kierownik Jury powołuje i odwołuje członków Jury Olimpiady, które jest odpowiedzialne za opracowanie i sprawdzanie zadań.
  19. Komitet techniczny odpowiada za stronę techniczną przeprowadzenia zawodów.

Rozdział II – Organizacja Olimpiady

§ 3 Uczestnicy Olimpiady

 1. Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematyką związaną z Olimpiadą.
 2. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zarejestrować się w Systemie Internetowym Olimpiady, zwanym dalej SIO2, o adresie: https://sio2.mimuw.edu.pl.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • zapoznania się z zasadami organizacji zawodów, zwanych dalej w skrócie ZOZ,
 • przestrzegania tego regulaminu i ZOZ,
 • rozwiązywania zadań zgodnie z ich założeniami,
 • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza o przypadkach naruszeń reguł fair play, w nagłych wypadkach lub w przypadku zastrzeżeń do organizacji lub przebiegu Olimpiady.
 1. Uczestnik ma prawo do:
 • przystąpienia do zawodów I stopnia Olimpiady i otrzymania oceny swoich rozwiązań przekazanych Komitetowi Głównemu w sposób określony w ZOZ ,
 • korzystania z komputera dostarczonego przez organizatorów w czasie rozwiązywania zadań w zawodach II i III stopnia, w przypadku zakwalifikowania do udziału w tych zawodach,
 • zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach II i III stopnia, w przypadku zakwalifikowania do udziału w tych zawodach, a także do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów przejazdu,
 • złożenia odwołania od decyzji podjętych w Centrum Lokalnym lub decyzji Jury zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.

§ 4 Organizacja zawodów

 1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 2. Przebieg zawodów
  1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny.
  2. Zawody są trójstopniowe.
  3. Zawody I stopnia
   1. Zawody I stopnia składają się z dwóch tur i może brać w nich udział każdy zainteresowany uczeń. Pierwsza tura (testowa), polega na odpowiedzi na wybrane pytania testowe, a druga (programistyczna) – na podaniu rozwiązań zadań w postaci programów.
   2. Zawody I stopnia polegają na samodzielnej odpowiedzi na pytania testowe i samodzielnym rozwiązywaniu zadań ustalonych dla tury programistycznej I stopnia. Rozwiązania zadań należy przekazać w podanym terminie i w sposób określony w ZOZ danej edycji Olimpiady.
   3. Wynikiem uczestnika zawodów I stopnia jest suma punktów uzyskanych łącznie w obu turach zawodów I stopnia. Nie ma obowiązku startowania we wszystkich turach tego poziomu ani też rozwiązania wszystkich zadań.
   4. Zawody I stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet.
   5. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia ustala Komitet Główny i podaje ją w ZOZ. Komitet Główny kwalifikuje do zawodów II stopnia odpowiednią liczbę uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej.
  4. Zawody II stopnia
   1. Zawody II stopnia są organizowane przez komisje zawodów w Centrach Lokalnych powoływanych i koordynowanych przez Komitet Główny.
   2. Zawody II stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych centralnie przez Komitet Główny. Zawody te odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
   3. Rozwiązywanie zadań w zawodach II stopnia jest poprzedzone sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady.
   4. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych.
   5. Każdy uczestnik zawodów II stopnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną.
   6. Liczbę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia ustala Komitet Główny i podaje ją w ZOZ. Komitet Główny kwalifikuje do zawodów III stopnia odpowiednią liczbę uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej.
  5. Zawody III stopnia
   1. Zawody III stopnia są organizowane przez komisje zawodów w jednym lub kilku Centrach Lokalnych powoływanych i koordynowanych przez Komitet Główny.
   2. Zawody III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych centralnie przez Komitet Główny. Zawody te odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
   3. Rozwiązywanie zadań w zawodach III stopnia jest poprzedzone sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady.
   4. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych.
   5. Każdy uczestnik zawodów III stopnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną.
   6. Na podstawie listy rankingowej w zawodach III stopnia, Komitet Główny przyznaje tytuły finalistów Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz laureatów I, II i III miejsca. Zasady przyznawania tytułów reguluje § 8.2.
   7. W przypadku bardzo wysokiego poziomu zawodów III stopnia Komitet Główny może dodatkowo wyróżnić uczestników niebędących laureatami.
   8. Zwycięzcą Olimpiady Informatycznej Juniorów zostaje każdy uczestnik, który osiągnął najlepszy wynik w zawodach III stopnia.
  6. Postanowienia ogólne
   1. Rozwiązaniem zadania zawodów I, II i III stopnia są, zgodnie z treścią zadania, dane lub program. Program powinien być napisany w języku programowania i w środowisku wybranym z listy języków i środowisk ustalanej przez Komitet i ogłaszanej w ZOZ.
   2. Rozwiązania są oceniane automatycznie. Jeśli rozwiązaniem zadania jest program, to jest on uruchamiany na testach z przygotowanego zestawu. Podstawą oceny jest zgodność sprawdzanego programu z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez program wyniku, czas działania tego programu oraz ilość wymaganej przez program pamięci. Jeśli rozwiązaniem zadania jest plik z danymi, wówczas ocenia się poprawność danych. Za każde zadanie zawodnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów, gdzie 100 jest sumą maksymalnych liczb punktów za poszczególne testy (lub dane z wynikami) dla tego zadania. Oceną rozwiązań zawodnika jest suma punktów za poszczególne zadania. Oceny rozwiązań zawodników są podstawą utworzenia listy rankingowej zawodników po zawodach każdego stopnia.
   3. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu, zostali wyróżnieni lub otrzymali tytuł laureata.
   4. Komitet Główny zawiadamia uczestnika oraz dyrektora jego szkoły o zakwalifikowaniu do zawodów stopnia II i III, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.
   5. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   6. W celu realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, do niniejszego Regulaminu została dołączona klauzula informacyjna (załącznik nr 1). Klauzula informacyjna będzie również dostępna do pobrania w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na konto założone na platformie Systemu Informatycznego Olimpiady. 
   7. Udział w zawodach I stopnia wymaga zgody uczestnika Olimpiady i jego prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do zawodów następnego stopnia oraz przygotowania zestawień statystycznych, a także – w wypadku zakwalifikowania do zawodów stopnia drugiego lub finału – zgodę na umieszczenie na stronie internetowej, na liście osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia drugiego lub finału konkursu, imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza zawodnik. Szczegółowe regulacje dotyczące zgód zawarte są w dokumencie o nazwie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pełni wypełnioną elektroniczną kopię tego dokumentu w postaci skanu lub zdjęcia należy dostarczyć organizatorom przy procesie rejestracji. W przypadku braku ww. zgód prace ucznia nie są brane pod uwagę.
   8. Udział w zawodach I stopnia jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5 Przepisy szczegółowe

 1. Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu Centra Lokalne i Komitet Główny będą dążyły do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych oraz organizacji noclegu w miejscu łatwo dostępnym.
 2. Organizator dołoży starań i zrobi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają.
 3. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z zasadami organizacji zawodów lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet Główny pracy za niesamodzielną lub zespołową zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 4. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
 5. W szczególnie rażących wypadkach łamania regulaminu lub zasad organizacji zawodów, Komitet Główny może zdyskwalifikować zawodnika.

§ 6 Tryb odwoławczy

 1. Po zakończeniu zawodów każdego stopnia każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy oraz zgłosić uwagi do tej oceny.
 2. Reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
 3. Sposoby i terminy składania reklamacji są określone w ZOZ.
 4. Reklamacje rozpoznaje Komitet Główny. Decyzje podjęte przez Komitet Główny są ostateczne. Komitet Główny powiadamia uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Rejestracja przebiegu zawodów

 1. Komitet Główny prowadzi archiwum akt Olimpiady, przechowując w nim między innymi przez okres 5 lat:
 • zadania Olimpiady i ich wzorcowe rozwiązania,
 • rozwiązania zadań uczestników Olimpiady,
 • rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów,
 • listy laureatów i ich nauczycieli,
 • dokumentację statystyczną i finansową.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8 Uprawnienia

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty) Art. 44j oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.996; tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 poz. 1148) Art.132.
 2. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy:
  1. finalista to uczestnik zawodów III stopnia, którego pozycja w rankingu tych zawodów mieści się w liczbie finalistów ustalonej przez Komitet Główny OIJ po zakończeniu zawodów. Liczba ta musi być równa co najmniej połowie liczby uczestników zawodów.
  2. laureat to uczestnik zawodów III stopnia sklasyfikowany w pierwszej połowie finalistów tych zawodów i którego dokonania Komitet Główny uzna za zdecydowanie wyróżniające się wśród wyników finalistów. Laureaci dzielą się na laureatów I, II i III miejsca.
 3. Laureaci i finaliści Olimpiady przyjmowani są do wybranej przez nich publicznej szkoły ponadpodstawowej po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, niezależnie od innych kryteriów kwalifikacyjnych.
 4. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z informatyki celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 5. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Komitet Główny wydaje te zaświadczenia i prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. 

§ 9 Nagrody

 1. Komitet Główny nagradza laureatów I, II i III miejsca medalami, odpowiednio, złotymi, srebrnymi i brązowymi. 
 2. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane z funduszy Olimpiady lub przez osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

§ 10. Udział uczniów w olimpiadach międzynarodowych

 1. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics - EJOI) oraz na inne zawody międzynarodowe organizowane poza granicami Polski na podstawie wyników Olimpiady, obozu treningowego oraz regulaminów EJOI i tych zawodów.
 2. Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem Olimpiady organizuje przygotowanie reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe, np. w formie obozów naukowych.
 3. Organizator pokrywa koszty udziału zawodników w zawodach międzynarodowych organizowanych poza granicami Polski. Do kosztów tych należą w szczególności koszty przejazdu/przelotu, pobytu, ubezpieczenia zawodników na czas całego wyjazdu i ewentualnego uzyskania wiz.
 4. Członkowie reprezentacji muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty – w zależności od kraju, w którym odbywa się dana Olimpiada.
 5. W trakcie zawodów międzynarodowych członkowie reprezentacji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych zawodów.
 6. Komitet Główny wybiera opiekunów reprezentacji na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics) oraz inne zawody międzynarodowe. Członkowie reprezentacji zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów podczas zawodów międzynarodowych.
 7. Jeśli zawody międzynarodowe odbywają się w Polsce, to ich organizator może zaprosić do udziału poza konkursem dodatkową reprezentację Polski, jeśli regulamin zawodów na to pozwala.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny, ewentualnie jeśli sprawa tego wymaga, w porozumieniu z Organizatorem.
 2. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i przedstawia je Organizatorowi.
 3. Komitet Główny może nagrodzić opiekunów, których praca przy przygotowaniu uczestnika Olimpiady zostanie oceniona przez Komitet jako wyróżniająca.
 4. Komitet Główny może przyznawać wyróżniającym się aktywnością członkom Komitetu Głównego i Lokalnych Centrów nagrody pieniężne z funduszu Olimpiady.
 5. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Informatycznej Juniorów, Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł „Zasłużony dla Olimpiady Informatycznej Juniorów”.
 6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Komitet Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, na mocy zaleceń i rozporządzeń wydanych przez instytucje nadrzędne.