Zawody III stopnia

Zasady organizacji zawodów III stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów w roku szkolnym 2020/2021

Uwaga. Ze względu na panującą pandemię Zasady Organizacji Zawodów III stopnia zostały przystosowane do warunków, w jakich będą odbywały się zawody w roku szkolnym 2020/2021. Zasady te obowiązują jedynie w tym roku.

 1. Zawody III stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu jednej czterogodzinnej sesji.
 2. Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest godzinną sesją próbną w innym dniu umożliwiającą uczestnikom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są wliczane do klasyfikacji.
 3. Każdy uczestnik zawodów III stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej.
 4. Zawody III stopnia są przeprowadzane za pomocą Systemu Informatycznego Olimpiady (SIO).
 5. W czasie rozwiązywania zadań konkursowych każdy Uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer własny lub szkolny.
 6. Komputer wraz z oprogramowaniem i łączem internetowym powinien zostać sprawdzony 13 maja poprzez połączenie z SIO. Od momentu tego sprawdzenia aż do zawodów na komputerze nie powinny być przeprowadzane żadne prace, które mogą spowodować, że pojawią się problemy z oprogramowaniem i łączem.
 7. Przed zawodami uczestnicy mogą przenieść na komputery, których będą używać, wybrane kody źródłowe programów. Podczas zawodów mogą korzystać z tych kodów, z uwagą, że muszą zaznaczyć w komentarzu, skąd pochodzi użyty kod.
 8. Nauczyciel/e powołany przez szkołę zawodnika lub Komitet Główny czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu Olimpiady i Zasad Organizacji Zawodów.
 9. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów termin zakończenia pracy przez uczestnika może zostać przedłużony o taki czas, jaki był niezbędny do usunięcia awarii. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującemu nauczycielowi. Decyzje w sprawie przedłużenia czasu podejmuje Jury.
 10. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie przy sobie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych (poza własnym komputerem, jeżeli uczestnik używa swojego komputera). W trakcie zawodów uczestnicy mogą korzystać jedynie ze stron potrzebnych do odbycia zawodów. Nauczyciele nadzorują pracę uczestników i mogą zgłosić Komitetowi Głównemu próby używania sieci w sposób niezgodny z tą zasadą. Uczestnicy po skończeniu zawodów są zobowiązani złożyć oświadczenie w przedmiocie samodzielności pracy i przestrzegania wymienionych zasad.
 11. Podczas każdej sesji:
  1. w trakcie pierwszej godziny nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni o więcej niż godzinę nie będą w tym dniu dopuszczeni do zawodów;
  2. uczestnik może zadawać pytania dotyczące treści zadań, bądź pytania techniczne, poprzez SIO;
  3. w SIO umieszczane będą publiczne odpowiedzi na pytania Uczestników. Odpowiedzi te mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów, więc wszyscy uczestnicy zawodów proszeni są o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami;
  4. jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami Jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny;
  5. komunikowanie się z innymi Uczestnikami, w szczególności ustnie, telefonicznie lub poprzez sieć, w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji;
  6. każdy Uczestnik ma prawo tworzyć kopie zapasowe w sposób opisany w SIO;
  7. każdy Uczestnik powinien umieścić ostateczne rozwiązania zadań w SIO, za pomocą przeglądarki lub w wypadku awarii sieci poprzez użycie lokalnej aplikacji OIJ. Tylko zgłoszone w podany powyżej sposób rozwiązania zostaną ocenione;
  8. po zgłoszeniu rozwiązania zadania SIO dokona ostatecznego sprawdzenia i udostępni jego wynik Uczestnikowi. Opcja udostępniania wyniku może nie być dostępna w przypadku dużego obciążenia systemu, w szczególności pod sam koniec zawodów. Rozwiązanie każdego zadania można zgłosić co najwyżej 25 razy.
 12. Wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania.
 13. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z wyznaczonych członków Komitetu Głównego konsultowanych telefonicznie. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Komitet Główny OIJ.
 14. Reklamacje:
  1. po zakończeniu zawodów III stopnia, od soboty 15 maja roku od godz. 20.00 (najpóźniej) do niedzieli 16 maja do godz. 12 poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się z oceną swoich rozwiązań i ew. składać reklamacje lub wyjaśnienia;
  2. reklamacje dotyczące doboru testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny nie będą uwzględniane;
  3. awaria sieci lokalnej, dostępu do wysyłania rozwiązań przez SIO ani tworzenia kopii zapasowych nie może być podstawą do reklamacji.
 15. W poniedziałek 17 maja w godz. 16:00 – 17:00 zostaną ogłoszone ostateczne wyniki i nastąpi oficjalne zakończenie zawodów III stopnia na platformie ClickMeeting.