Zasady Organizacji Zawodów II stopnia

Zasady organizacji zawodów II stopnia XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów w roku szkolnym 2023/2024

 1. Zawody II stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu jednej czterogodzinnej sesji.
 2. Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest godzinną sesją próbną umożliwiającą uczestnikom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Sesja próbna odbywa się na takich samych zasadach, jak właściwe zawody, ale jej wyniki nie są wliczane do klasyfikacji.
 3. Każdy uczestnik zawodów II stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej. Weryfikacja tożsamości zawodnika jest konieczna do udziału w zawodach.
 4. Zawody II stopnia są przeprowadzane za pomocą Systemu Informatycznego Olimpiady (SIO). Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 5. W czasie rozwiązywania zadań konkursowych każdy Uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer z systemem Linux. Uczestnikom wolno korzystać wyłącznie ze sprzętu i oprogramowania dostarczonego przez organizatora. Stanowiska są przydzielane losowo.
 6. Komisja Regulaminowa powołana przez Komitet Główny czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu Olimpiady i Zasad Organizacji Zawodów.
 7. Kompletność oprogramowania i poprawności konfiguracji sprzętu Uczestnicy mogą sprawdzić podczas sesji próbnej. W tym czasie wszystkie zauważone braki powinny zostać usunięte. Jeżeli nie wszystko uda się poprawić w tym czasie, rozpoczęcie sesji właściwej może zostać opóźnione. Na zakończenie sesji próbnej każdy Uczestnik jest zobowiązany podpisać druk akceptacji stanowiska.
 8. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów termin zakończenia pracy przez uczestnika zostaje przedłużony o taki czas, jaki był niezbędny do usunięcia awarii. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującym członkom Komisji Regulaminowej. Decyzje w sprawie przedłużenia czasu podejmuje Jury.
 9. W czasie trwania zawodów Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w szczególności książek, dysków, kalkulatorów, notatek, telefonów komórkowych ani innych własnych urządzeń elektronicznych.
 10. Podczas każdej sesji:
  1. W trakcie pierwszej godziny nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni więcej niż godzinę nie będą dopuszczeni do zawodów.
  2. Uczestnik może zadawać pytania dotyczące treści zadań, bądź pytania techniczne, poprzez SIO; w SIO umieszczane będą publiczne odpowiedzi na pytania Uczestników. Odpowiedzi te mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów, więc wszyscy uczestnicy zawodów proszeni są o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami; jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami Jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny.
  3. Komunikowanie się z innymi Uczestnikami, w szczególności ustnie, telefonicznie lub poprzez sieć, w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji.
  4. Każdy Uczestnik może tworzyć kopie zapasowe w sposób opisany w dokumencie “Informacje o oprogramowaniu”.
  5. Każdy Uczestnik powinien umieścić ostateczne rozwiązania zadań w SIO, za pomocą przeglądarki lub za pomocą skryptu do wysyłania rozwiązań submit. Skrypt submit działa także w przypadku awarii sieci, wówczas rozwiązanie zostaje automatycznie dostarczone do SIO, gdy komputer odzyska łączność z siecią. Tylko zgłoszone w podany powyżej sposób rozwiązania zostaną ocenione.
  6. Po zgłoszeniu rozwiązania każdego z zadań SIO dokona wstępnego sprawdzenia i udostępni jego wyniki Uczestnikowi. Wstępne sprawdzenie polega na uruchomieniu programu Uczestnika na testach przykładowych, z tym że wyniki sprawdzenia tych testów nie liczą się do końcowej klasyfikacji. Te same testy przykładowe są używane do wstępnego sprawdzenia za pomocą skryptu do weryfikacji rozwiązań na komputerze Uczestnika, tzw. skryptu „ocen”. Wynik punktowy zgłoszenia zostanie udostępniony zawodnikowi po zakończeniu zawodów (patrz: “13. Wyniki zawodów, reklamacje”).
  7. Rozwiązanie każdego zadania można zgłosić co najwyżej 25 razy.
 11. Wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania.
 12. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z jurora niezaangażowanego w daną kwestię i wyznaczonego członka Komitetu Głównego. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika, Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Głównego.
 13. Wyniki zawodów, reklamacje:
  1. Uczestnik może złożyć reklamację przed opuszczeniem sali zawodów za pośrednictwem dyżurującego na sali członka Komisji Regulaminowej, lub też w terminie określonym poniżej za pośrednictwem systemu SIO.
  2. Po zakończeniu zawodów II stopnia, od soboty 2 marca roku od godz. 20:00 (najpóźniej) do poniedziałku 4 marca do godz. 20:00 poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się z oceną swoich rozwiązań i ew. składać reklamacje lub wyjaśnienia.
  3. Reklamacje dotyczące doboru testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny nie będą uwzględniane.
  4. Awaria sieci lokalnej, dostępu do wysyłania rozwiązań przez SIO ani tworzenia kopii zapasowych nie może być podstawą do reklamacji.
  5. Ostateczne wyniki i lista rankingowa zostaną opublikowane po rozpatrzeniu reklamacji i zatwierdzeniu wyników przez Komitet Główny.