Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1 w związku z organizacją Olimpiady Informatycznej Juniorów

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z organizacją Olimpiady Informatycznej Juniorów jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Organizator Olimpiady Informatycznej Juniorów.
 2. Do realizacji Olimpiady Organizator powołał Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów, oraz nawiązał współpracę z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, a także z innymi środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej, którym powierzył zadania określone w Regulaminie Olimpiady w zakresie przeprowadzenia zawodów Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz powierzył przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych na podstawie art. 28 RODO w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 3. W związku z organizacją zawodów Olimpiady Informatycznej Juniorów Administrator oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów i powołane przez niego Centra Lokalne działające w imieniu Administratora danych zbierają i przetwarzają dane osobowe:
  Uczniów – uczestników zawodów Olimpiady Informatycznej Juniorów
  w celu:
  1. udziału w zawodach ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO, w związku z brzmieniem § 9, § 13 i § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, a także w związku z treścią Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów, wyłaniania i zgłaszania uczniów na międzynarodowe zawody informatyczne – art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
  2. ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
  3. wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub komitet organizujący dany etap zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO;
  5. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
  6. zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III etapu, oraz sprawowania opieki nad uczestnikami, w tym w zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e i lit f RODO;
  7. prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
  8. prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie Informatycznej Juniorów oraz o osiągnięciach jej uczestników m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
  9. udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  10. wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  Dane osobowe Uczestnika zawodów pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem w zawodach Olimpiady Informatycznej Juniorów przetwarzane są przez okres:
  1. przez czas trwania danej edycji Olimpiady, tzn. okres bezpośrednio poprzedzający udział w zawodach, w trakcie trwania zawodów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z przepisów prawa, w tym przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji;
  2. do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Olimpiadzie Informatycznej Juniorów – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

  Podanie danych osobowych obligatoryjnie wymaganych w formularzu uczestnictwa jest warunkiem udziału w zawodach. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany jako obligatoryjny w formularzu jest dobrowolne, jednak ich podanie może być konieczne do prawidłowego przebiegu zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do zagwarantowania jego udziału w zawodach Olimpiady Informatycznej Juniorów.
  Nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w zawodach Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz opiekunów naukowych
  w celu:

  1. wykonania przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z brzmieniem § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, zobowiązującego Komitet do gromadzenia dokumentacji dotyczącej Olimpiady, w tym listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali ucznia do Olimpiady;
  2. nadzoru nad przebiegiem każdego etapu zawodów i sporządzenia dokumentacji z przebiegu danego etapu – art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz lit. f RODO;
  3. przygotowania warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III etapu, w tym w zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a i lit f RODO;
  4. ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
  5. przyznawania nagród okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
  7. prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę Informatyczną Juniorów, w tym współpraca ze szkołami i nauczycielami informatyki w celu upowszechnienia Olimpiady, a także promowanie osiągnięć uczniów oraz szkół i nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
  8. udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  9. wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  Dane osobowe Nauczyciela pozyskane przez Administratora przetwarzane są przez okres:

  1. przez czas trwania danej edycji Olimpiady oraz po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z przepisów prawa, w tym przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji;
  2. do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Olimpiadzie Informatycznej Juniorów oraz o osiągnięciach jej uczestników – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

  Podanie danych osobowych wymaganych na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz w związku z treścią Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów jest obligatoryjne. Udostępnienie przez Nauczyciela danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany jest dobrowolnie, jednak ich podanie może być konieczne do prawidłowej organizacji zawodów. Każdemu przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do organizacji zawodów Olimpiady Informatycznej Juniorów.

 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Olimpiady Informatycznej Juniorów, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w pkt 6 adres email.
 5. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w pkt 6 adres email.
 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy kontaktować się pod adresem email: olimpiada@oij.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Komitetu Głównego z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73.
 7. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. obsługa księgowa) lub którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów Olimpiady Informatycznej Juniorów. Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratoria oświaty, lokalny organizator w zakresie infrastruktury zawodów II i III etapu, podmiot obsługujący obiekt będący miejscem zakwaterowania na czas zawodów, podmioty trzecie prowadzące działania w celu promowania Olimpiady Informatycznej Juniorów i upowszechniania wiedzy o Olimpiadzie, darczyńcy i sponsorzy Olimpiady Informatycznej Juniorów.
 9. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.