Zawody II stopnia

Zasady organizacji zawodów II stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów w roku szkolnym 2019/2020

Uwaga. Ze względu na panującą pandemię Zasady Organizacji Zawodów II stopnia zostały przystosowane do warunków, w jakich będą odbywały się zawody w roku szkolnym 2019/2020. Zasady te obowiązują jedynie w tym roku.

 1. Zawody II stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu jednej czterogodzinnej sesji.
 2. Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest godzinną sesją próbną umożliwiającą uczestnikom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są wliczane do klasyfikacji.
 3. Każdy uczestnik zawodów II stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej.
 4. Zawody II stopnia są przeprowadzane za pomocą Systemu Informatycznego Olimpiady (SIO).
 5. W czasie rozwiązywania zadań konkursowych każdy Uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer własny lub szkolny.
 6. Komputer wraz z oprogramowaniem i łączem internetowym powinien zostać sprawdzony 8 lub 9 czerwca poprzez połączenie z SIO. Od momentu tego sprawdzenia aż do zawodów na komputerze nie powinny być przeprowadzane żadne prace, które mogą spowodować, że pojawią się problemy z oprogramowaniem i łączem.
 7. Przed zawodami uczestnicy mogą przenieść na komputery, których będą używać, wybrane kody źródłowe programów. Podczas zawodów mogą korzystać z tych kodów, z uwagą, że muszą zaznaczyć w komentarzu skąd pochodzi użyty kod.
 8. Komisja Regulaminowa powołana przez szkołę zawodnika lub Komitet Główny czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu Olimpiady i Zasad Organizacji Zawodów.
 9. Przed zawodnicy uczestnicy mogą sprawdzić oprogramowanie oraz sprzęt. Wszystkie zauważone problemy powinny zostać usunięte.
 10. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w czasie zawodów termin zakończenia pracy przez uczestnika zostaje przedłużony o taki czas, jaki był niezbędny do usunięcia awarii. Awarie sprzętu należy zgłaszać dyżurującemu nauczycielowi.
 11. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie przy sobie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych (poza własnym komputerem, jeżeli uczestnik używa swojego komputera). W trakcie zawodów uczestnicy mogą korzystać jedynie ze stron potrzebnych do odbycia zawodów. Nauczyciele nadzorują pracę uczestników i mogą zgłosić Komitetowi Głównemu próby używania sieci w sposób niezgodny z tą zasadą. Uczestnicy są zobowiązani oświadczyć, że pracowali samodzielnie i przestrzegali wymienionych zasad.
 12. Podczas każdej sesji:
  1. w trakcie pierwszej godziny nie wolno opuszczać przydzielonej sali zawodów. Uczestnicy spóźnieni o więcej niż godzinę nie będą w tym dniu dopuszczeni do zawodów;
  2. uczestnik może zadawać pytania dotyczące treści zadań, bądź pytania techniczne, poprzez SIO;
  3. w SIO umieszczane będą publiczne odpowiedzi na pytania Uczestników. Odpowiedzi te mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów, więc wszyscy uczestnicy zawodów proszeni są o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami;
  4. jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami Jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny;
  5. komunikowanie się z innymi Uczestnikami, w szczególności ustnie, telefonicznie lub poprzez sieć, w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji;
  6. każdy Uczestnik ma prawo tworzyć kopie zapasowe w sposób opisany w SIO;
  7. każdy Uczestnik powinien umieścić ostateczne rozwiązania zadań w SIO, za pomocą przeglądarki lub w wypadku awarii sieci poprzez użycie lokalnej aplikacji OIJ. Tylko zgłoszone w podany powyżej sposób rozwiązania zostaną ocenione;
  8. po zgłoszeniu rozwiązania każdego z zadań SIO dokona wstępnego sprawdzenia i udostępni jego wyniki Uczestnikowi. Wstępne sprawdzenie polega na uruchomieniu programu Uczestnika na testach przykładowych, z tym że wyniki sprawdzenia tych testów nie liczą się do końcowej klasyfikacji. rozwiązanie każdego zadania można zgłosić co najwyżej 25 razy.
 13. Wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania.
 14. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z wyznaczonych członków Komitetu Głównego konsultowanych telefonicznie. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika, Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu Głównego.
 15. Reklamacje:
  1. po zakończeniu zawodów II stopnia, najpóźniej od czwartku 11 czerwca 2020 roku od godz. 12.00 do piątku 12 czerwca 2020 roku do godz. 23.59 poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się z oceną swoich rozwiązań i składać reklamacje;
  2. reklamacje dotyczące doboru testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny nie będą uwzględniane;
  3. awaria sieci lokalnej, dostępu do wysyłania rozwiązań przez SIO ani tworzenia kopii zapasowych nie może być podstawą do reklamacji.