Kwadrat

Skrócona treść zadania

Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia liczbę całkowitą x (-100 ≤ x ≤ 100) i wypisuje na standardowe wyjście jej kwadrat.

Rozwiązanie w C++ z użyciem strumieni (plik kwa.cpp)

 #include <iostream>
 using namespace std;

 int main()
 {
   ios_base::sync_with_stdio(0);  // wylaczamy synchronizacje strumieni (patrz ponizej)
   cin.tie(0);
   int liczba;  // deklarujemy liczbe
   cin >> liczba;  // wczytujemy liczbe ze standardowego wejscia
   cout << liczba * liczba << "\n"; // wypisujemy kwadrat liczby
   return 0;
 }

W przypadku używania wyłącznie strumieni wyłączenie synchronizacji wejścia/wyjścia przy pomocy polecenia ios_base::sync_with_stdio(0); oraz cin.tie(0); jest konieczne ze względów wydajnościowych. W przypadku wyłączenia synchronizacji nie należy używać jednocześnie strumieni oraz I/O z biblioteki cstdio. Polecamy także używać "\n" zamiast endl.

Rozwiązanie w Pythonie (plik kwa.py)

liczba = int(input()) # wczytanie liczby ze standardowego wejścia
print(liczba * liczba) # wypisanie kwadratu liczby na standardowe wyjście