Aneks do regulaminu

Ze względu na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. Ust. z dnia 25 marca 2020, poz. 530) w roku szkolnym 2019/20 w regulaminie Olimpiady Informatycznej Juniorów dokonujemy następujące zmiany:

W rozdziale II - Organizacja Olimpiady dodany zostaje następujący paragraf:

§ 4a Organizacja zawodów w roku szkolnym 2019/2020

  1. Wszystkie regulacje zawarte w paragrafie 4a dotyczą roku szkolnego 2019/2020 i w tym roku zawieszają inne rozstrzygnięcia poruszonych zagadnień zawarte w pozostałych częściach regulaminu.
  2. Zawody Olimpiady są dwustopniowe.
  3. Komitet Główny może podjąć decyzję o organizacji zawodów II stopnia w pełni zdalnie poprzez Internet, jeżeli nie będzie możliwe zorganizowanie tych zawodów na dotychczasowych zasadach. W przypadku kiedy zawody II stopnia odbędą się zdalnie, Komitet Główny zastrzega sobie prawo do dostosowania zasad organizacji zawodów II stopnia do tych warunków.
  4. 80 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej uzyskuje tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej Juniorów.
  5. Komitet Główny może zmienić liczbę finalistów co najwyżej o 30%.
  6. Nie przyznaje się tytułów laureata.
  7. Terminy zawodów zostaną ogłoszone na stronie Olimpiady co najmniej dwa tygodnie przed zawodami, przy czym zawody odbędą się przed zakończeniem roku szkolnego.

W rozdziale IV - Olimpiada międzynarodowa, punkt 1. w paragrafie 10. otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na Europejską Olimpiadę Informatyczną Juniorów (European Junior Olympiad in Informatics - EJOI) oraz na inne zawody międzynarodowe organizowane poza granicami Polski na podstawie wyników Olimpiady, obozu treningowego oraz regulaminów EJOI i tych zawodów.