Zasady Organizacji Zawodów II stopnia

Zasady organizacji zawodów II stopnia XVI Olimpiady Informatycznej Juniorów w roku szkolnym 2021/2022

Uwaga. Ze względu na panującą pandemię Zasady Organizacji Zawodów II stopnia zostały przystosowane do warunków, w jakich będą odbywały się zawody w roku szkolnym 2021/2022. Zasady te obowiązują jedynie w tej edycji Olimpiady.

 1. Zawody II stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w ciągu jednej czterogodzinnej sesji.
 2. Rozwiązywanie zadań konkursowych poprzedzone jest sesją próbną umożliwiającą uczestnikom zapoznanie się z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji.
 3. Zawody II stopnia są przeprowadzane zdalnie za pomocą Systemu Informatycznego Olimpiady (SIO). W czasie rozwiązywania zadań konkursowych Uczestnik korzysta ze swojego własnego komputera podłączonego do sieci Internet.
 4. Podczas korzystania z SIO Uczestnik postępuje zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w tej witrynie. W szczególności, warunkiem koniecznym do kwalifikacji Uczestnika do dalszych etapów jest podanie lub aktualizacja w SIO wszystkich wymaganych danych osobowych.
 5. Uczestnicy korzystający z więcej niż jednego konta w SIO mogą zostać zdyskwalifikowani.
 6. Przebieg zawodów
  1. Komunikacja
   1. Uczestnik może zadawać pytania dotyczące treści zadań, bądź pytania techniczne, poprzez SIO.
   2. W SIO mogą znajdować się odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Olimpiady. Ponieważ odpowiedzi mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów, wszyscy Uczestnicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami. Dalsze pytania należy przesyłać poprzez SIO. Komitet może nie udzielić odpowiedzi na pytanie z ważnych przyczyn, w szczególności gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania.
   3. Jakikolwiek inny sposób komunikowania się z członkami Jury co do treści i sposobów rozwiązywania zadań jest niedopuszczalny.
   4. Zabronione jest, pod rygorem dyskwalifikacji, komunikowanie się podczas zawodów z innymi Uczestnikami (w szczególności ustnie, telefonicznie lub przez sieć), oraz jakakolwiek pomoc innych Uczestników lub osób trzecich w rozwiązywaniu zadań.
  2. Rozwiązywanie zadań
   1. Wszystkie rozwiązania należy zgłosić w SIO za pomocą przeglądarki lub w wypadku awarii sieci poprzez użycie lokalnej aplikacji OIJ dostarczonej przez organizatorów. Tylko zgłoszone w podany powyżej sposób rozwiązania zostaną ocenione. Komitet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez Internet w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii SIO.
   2. Każdy Uczestnik ma prawo tworzyć kopie zapasowe w sposób opisany w SIO.
   3. W SIO jest możliwość wykonania uruchomienia próbnego swojego rozwiązania na przesłanym przez siebie teście. W tym przypadku SIO nie sprawdza jednak poprawności wejścia ani wyjścia. Uruchomienia próbne nie wliczają się do limitu zgłoszeń.
   4. Rozwiązanie każdego zadania można zgłosić w SIO co najwyżej 25 razy. Rozwiązania zgłoszone przez SIO zostaną skompilowane i sprawdzone na testach przykładowych opisanych w treści zadania, a wyniki tego sprawdzania zostaną udostępnione Uczestnikowi (wyniki sprawdzenia tych testów nie liczą się do końcowej klasyfikacji). Wynikiem Uczestnika dla każdego zadania jest najwyższy z wyników punktowych jego zgłoszeń dla tego zadania na innym, punktowanym zestawie testów. Rozwiązania, które nie skompilują się poprawnie, wliczają się do podanego limitu.
   5. W trakcie rozwiązywania zadań można korzystać z dowolnej literatury oraz ogólnodostępnych kodów źródłowych. Należy wówczas podać w rozwiązaniu, w komentarzu, odnośnik do wykorzystanej literatury lub kodu.
 7. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
 8. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z „Zasadami Organizacji Zawodów” lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet pracy za niesamodzielną lub zespołową Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 9. Reklamacje
  1. Od czwartku 17 marca 2022 roku od godz. 12.00 do poniedziałku 21 marca 2022 roku do godz. 23.59 poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się z pełną oceną swoich rozwiązań i składać reklamacje.
  2. Reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
  3. Awaria sieci lokalnej, dostępu do wysyłania rozwiązań przez SIO ani tworzenia kopii zapasowych nie może być podstawą do reklamacji.
  4. Ostateczne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej w piątek 25 marca 2022 roku.