Aneks do regulaminu

Niniejszy aneks wprowadza zmiany do Regulaminu Olimpiady Informatycznej Juniorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2047).

W rozdziale II – Organizacja Olimpiady dodany zostaje następujący paragraf:

§ 4a. Organizacja zawodów II stopnia w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wszystkie regulacje zawarte w paragrafie 4a dotyczą roku szkolnego 2021/2022 i w tym roku zawieszają inne rozstrzygnięcia poruszonych zagadnień zawarte w pozostałych częściach regulaminu.
  2. Zawody II stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych centralnie przez Komitet Główny w czasie jednej sesji oraz przekazaniu rozwiązań w podanym terminie w sposób określony w ZOZ.
  3. Zawody II stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet.
  4. Rozwiązywanie zadań w zawodach II stopnia jest poprzedzone sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są wliczane do klasyfikacji.
  5. W czasie trwania zawodów uczestnicy mogą korzystać z materiałów drukowanych i dostępnych w Internecie. W przypadku korzystania z takich materiałów, wymagane jest zaznaczenie źródła pochodzenia tych materiałów poprzez odpowiedni komentarz w kodzie zawodnika.
  6. Do zawodów III stopnia zostaną zakwalifikowani uczestnicy, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny ustala minimalną liczbę punktów, jaką uczestnik zawodów II stopnia powinien uzyskać, aby zakwalifikować się do udziału w zawodach III stopnia. Ta liczba jest nie większa niż 80-ty oraz nie mniejsza niż 150-ty wynik punktowy wpośród wszystkich uczestników zawodów II stopnia.
  7. Uczestnik zawodów II stopnia zakwalifikowany do zawodów III stopnia nie uzyskuje automatycznie tytułu finalisty Olimpiady Informatycznej Juniorów. W roku szkolnym 2021/2022, finalista to Uczestnik zawodów III stopnia, który uzyska wynik co najmniej równy wynikowi ustalonemu przez Komitet Główny OIJ po tych zawodach. Wynik ten będzie nie większy niż 60-ty oraz nie mniejszy niż 110-ty wynik wpośród wszystkich uczestników zawodów III stopnia.

W rodziale III - Uprawnienia i nagrody, w paragrafie 8 - Uprawnienia uchyla się punkt 2. i dodany zostaje następujący punkt:

2a. W roku szkolnym 2021/2022 w klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy:

  1. finalista to uczestnik zawodów III stopnia, którego pozycja w rankingu tych zawodów mieści się w liczbie finalistów ustalonej przez Komitet Główny OIJ po zakończeniu zawodów.
  2. laureat to uczestnik zawodów III stopnia sklasyfikowany w pierwszej połowie finalistów tych zawodów i którego dokonania Komitet Główny uzna za zdecydowanie wyróżniające się wśród wyników finalistów. Laureaci dzielą się na laureatów I, II i III miejsca.